Serveis

Artteràpia adreçada a la gent gran

Acompanyament Gent Gran

Sʼofereix un tractament continuat i profund que els ajuda, per una part, a lʼacceptació necessària davant de les pèrdues i dificultats pròpies de lʼedat i per una altra, potenciar aquelles capacitats (funcionals, socials i emocionals) que encara resten intactes. Un treball terapèutic amb lʼart dóna lʼoportunitat a la persona gran de realitzar un recorregut on poder viure de forma diferent les seves dificultats, sostenir els possibles malestars i convocar les seves energies.

Alguns dels objectius són augmentar lʼautoestima i la confiança, restablir o augmentar el sentiment dʼutilitat, redescobrir les capacitats creatives físiques i mentals, apropar-los a la seva pròpia dimensió de desig i dʼil·lusió, reintroduir en les seves vides la vivència de continuïtat i de desplegament i compartir experiències socialment integradores.

Artteràpia adreçada a la infantesa i a l'adolescència

Ajuda a afrontar les dificultats que es troben durant el procés de desenvolupament i de maduració de la seva personalitat. Des de la creativitat i el joc, els nens/es i els joves es posen en situació de poder relacionar constantment allò que es mou en el seu interior, com ara les emocions, els desitjos, les preferències, els rebutjos, etc., i la realitat externa. Aquest treball dʼanada i tornada des dʼun mateix ajuda a generar un desenvolupament harmònic i integrador de les seves potencialitats.

En entorns o en situacions vitals conflictives, on la persona no aconsegueix trobar allò amb què identificar-se, on la recerca dʼun mateix pot sonar tan llunyana, lʼexistència dʼun espai de joc i de descoberta personal a través de lʼart és una eina i un recurs molt valuós per a aquestes persones.

Acompanyament infants i adolescents

Artteràpia adreçada a la immigració i a la integració

Integració immigrants

L’Artteràpia els ajuda a poder viure amb més garanties de salut i dʼintegració les situacions difícils i fins i tot traumàtiques que en molts casos els toca viure.

Els ajuda, per una part, a acceptar les diverses pèrdues, forçades o voluntàries, de referents familiars, socioculturals i econòmics del seu país dʼorigen, i per una altra, a revaloritzar i potenciar les capacitats amb les que compten per a poder acceptar la nova cultura dʼacollida i per a cercar el seu propi lloc en aquesta societat.

Artteràpia adreçada a la salut mental

Mitjançant les imatges, els pacients poden distanciar-se dels seus conflictes i a tall de mirall, reflectir-se de forma no amenaçadora. La conveniència de l’ús de l’Artteràpia com a modalitat terapèutica dependrà no tant de la patologia com de les circumstàncies específiques de cada pacient, el seu nivell de pertorbació, el potencial per establir relacions significatives i la capacitat d’aquest per expressar i reflexionar sobre les pròpies emocions.

En el tractament de psicopaties menys greus, amb pacients que tendeixen a distanciar-se dels seus sentiments intel·lectualitzant excessivament els seus conflictes, l’ Artteràpia pot ajudar el pacient a establir contacte amb el seu món emocional sense posar en perill excessiu les seves estratègies defensives.

Ajuda Salut mental

Artteràpia per a dones

Teràpies per a dones

Un espai que ens permetrà reconnectar amb la nostra saviesa i creativitat femenines.
A través de tècniques artístiques i corporals explorarem qui som i descobrirem alguns territoris comuns que compartim amb altres dones.

La maternitat i lʼembaràs es pot elaborar a través de lʼArtteràpia ja que és un període de transformació de la dona i de creació de vida i, com a tal, és un moment de vulnerabilitat, de força, i de potent aprenentatge. Aquesta transformació implica travessar un període dʼemocions intenses i per això cal trobar un espai dʼacompanyament respectuós, on es tingui lʼoportunitat dʼexperimentar lliurement i així retrobar més satisfactòriament el seu nou lloc.

Artteràpia amb les disminucions físiques o psíquiques

Uns dels resultats més notables de lʼús de lʼartteràpia amb aquest col·lectiu són a nivell emocional: les persones que participen són capaces dʼexpressar més fàcilment les seves emocions i per tan té un impacte clar en la seva qualitat de vida.
Lʼexpressió emocional en persones amb algun tipus de disminució pot resultar, de vegades, molt difícil de tractar, i lʼartteràpia assoleix els resultats esperats en aquest aspecte.

L’artteràpia és un sistema d’estimulació complementari i alternatiu a qualsevol tractament mèdic i es treballa amb diverses disciplines artístiques d’acord amb el cas.

Teràpies disminucions psíquiques